BEZÁRÁS
ÜGYEK

Adatkezelési tájékoztató

MENÜ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a dr. Hadházy Ákos által kapcsolattartási célból történő személyes adatkezelésről

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, mint adatkezelő az általa kapcsolattartási célból végzett személyes adatkezelés kapcsán – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelő neve: dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő

Székhelye: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Email: kapcsolat@hadhazyakos.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közéleti tevékenységével, álláspontjával és az általa szervezett rendezvényekkel és támogatott kezdeményezésekkel kapcsolatos információkat juttasson el az Ön számára, valamint a hozzájárulás megadásától számított öt év elteltével újra beszerezze hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok

A kezelt személyes adatok a következők:

  • Családi és utónév
  • Email cím
  • Postai irányítószám
  • Telefonszám

Valamennyi fenti adat szolgáltatása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a nevét, úgy az üzenetek nem tartalmazzák majd a megfelelő megszólítást. Amennyiben Ön nem adja meg email-címét vagy telefonszámát, úgy az adott csatornán az adatkezelő nem tartja Önnel a kapcsolatot.

Az adatkezelő továbbá a hírlevélküldő rendszerben (Sendinblue, lásd
adatfeldolgozók listája) a rendszer biztonsága, illetve az esetleges visszaélések megelőzése érdekében rögzíti felhasználók regisztrációhoz használt IP címét. Az adatkezelő ezt az adatot más célra nem használja, kizárólag biztonsági okokból tárolja. Amennyiben nem szeretné, hogy ezt az adatot tároljuk, írjon az adatvedelem@hadhazyakos.hu címre, és a lehető legrövidebb időn belül töröljük.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított öt év. Az ötödik év végén az adatkezelő új hozzájárulás kérésére irányuló üzenetet küld az Ön részére.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott jogok illetik meg.

Az adatkezelő kizárja az esetleges adatbeviteli hibákból eredő kárért való felelősséget. Ugyanakkor – az Általános Adatvédelmi Rendeletben rögzített pontosság elvét tiszteletben tartva – az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

Bővebb tájékoztatót az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól itt olvashat.

Az adatok címzettjei, adatok továbbítása harmadik országba

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként járnak el a következő társaságok:

  1. DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42); tevékenység: webtárhely szolgáltatás biztosítása;
  2. MICROWARE HUNGARY Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Telefon: +36-1-432-3236, E-mail: domreg@microware.hu); tevékenység: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok;
  3. Sendinblue SAS (55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, Franciaország; e-mail: dpo@sendinblue.com); tevékenység: hírlevélküldő szolgáltatás.

A tisztességes adatkezelés elvének megfelelően az adatfeldolgozók mindenkor aktuális listája megtekinthető a https://hadhazyakos.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Az adatfeldolgozók személyében beálló változásról az adatkezelő az érintettet a változást követő első üzenetben tájékoztatja. Ha az adatfeldolgozó személyének változása egyben harmadik országba történő adattovábbíttással jár együtt, úgy az adatkezelő a változásról az érintettet legalább a változást megelőző 10 nappal tájékoztatja.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A felvett személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást az adatkezelő nem végez.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Tag Manager-t mint harmadik fél sütijeit is. A Google Tag Manager statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának, a pontosabb érdeklődi kör meghatározásának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhetősége:

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363  Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Telefon: +36-1-3911400
Honlap: www.naih.hu.

Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.